کلیاتی درمورد طب سوزنی واثرات ان دربدن

تصویر malekfar
ارسال شده توسط malekfar در چ., 12/30/2020 - 00:35

 
طب سوزنی قدمتی۵۰۰۰ ساله درچین باسنان دارد وامروز بنام طب چینی یاشرقی شهرت جهانی دارد ودرحال حاضردردرمان طیف وسیعی ازبیماریها بکاربرده میشود ویک روش بسیار کاربردی دردرمان چاقی وکاهش وزن ورفع چاقی موضعی  بخصوص درپهلوهاوشکم وران ها دارد ٫
تحقیقات   کارشناسان مبتنی براین واقعیت هست که طب سوزنی درکنار سایرروشهای چربی سوزی کاهش وزن  میتواندتاثیرات شگرفی ورضایت زیادی  برای بیماران ایجادکند 
درطب سوزنی ازسوزنهای بسیاریاریکی به نازکی مو درسایزهای مختلف درنقاط  خاصی ازبدن که کانال انرژی یامریدین نام دارد گذاشته میشودوباتوجه به اینکه کدام کانال انرژی درگیرمی شود یک سری واکنشهای  شیمیایی خاصی رادربدن ایجادمیکند  واین تحریکات به نوبه خود باعث بروز فعالیتهای متابولیکی خاصی مانندترشح هورمونهای ارامش دهنده برای کاهش فشارعصبی واسترس  ودرنتیجه جلوگیری ازپرخوری عصبی وبالابردن متابولیسم  های سلولی  برای افزایش سوخت وساز ودرنتبجه تحریکات چربی سوزی  وافزایش دفع مواد زاید بدن ازروده بزرگ وروده کوچک وپوست وکلیه  ها میشود. 
 طب سوزنی  باتحریک  بافتی  باعث ترشح هورمونهایی‌مثل دوپامین -سروتونین - اندروفین  میشود که نقش بسزایی دردرمان‌دردهای عضلانی واسکلتی داردوامروزه در سازمان  جهانی بهداشت درمان بیش۴۰۰  نوع ازبیماری به ثبت جهانی رسیده است
 لازم به ذکرهست که هرکانال انرژی ازیک عضو بدن  ریشه میگیرد وتمام کانالهای انرزی مانند مدارالکتریسته به همدیگر متصل  می باشندوازهمدیگرتاثیر میگیرند  وباتحریک کانال انرژی درنقاطی خاص  بوسیله سوزنهای طب سوزنی  کمبود یازیادتی انزژی  به حدتعادل میرسد که  باعث ازبین بردن هرنوع بیماری درمسیرمریدین (کانال انرژی) عضو متاثر میشود

افزودن دیدگاه جدید