تصویر zahrahosseini
سیده زهرا حسینی

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

ترجمه و تالیف کتاب تداخل غذا و دارو

پژوهشگر و نویسنده مقالات علمی متعدد

عضو انجمن  تغذیه ایران (اتا) 

عضو انجمن علمی طب سنتی