تصویر rezashabahari
رضا شابهاری

-پژوهشگر و مدرس دانشگاه
-دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به شماره ۱۵۰۰٫
- کارشناسی در رشته ی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبائی شدم
-دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی شخصیت

- برگزارکننده ی کارگاه های آموزشی روان شناسی
- عضو هیئت تحریریه مجله هایی نظیر خط زندگی، شاهد و ایثار سبز

- تألیف تعداد زیادی مقاله و چاپ آن در نشریه های علمی معتبر

مشاور تخصصی روانشناسی چاقی، مشاوره و روان درمانگری خانواده و سایر موارد تخصصی روان شناسی